РЕЛЕФ

Териториите в югоизточната част на общината попадат в буферната зона на Природен парк " Странджа ", местността " Божура " е определена за рекреационна зона - това са най-перспективните места за развитие на туризъм в общината. Общината има разнообразен релеф, в южната част на общината той е полупланински и планински - включва северните разклонения на Странджа планина, а в северната - равнинен, обхваща части от Бургаската низина. Надморската височина е 30 до 700м.