ТУРИЗЪМ

В общината има силно развит международен ловен туризъм и значителен рекреационно туристически потенциал;
Състоянието на околната среда в община Средец е добро. Голямата площ на горите на територията на общината, липсата на крупни промишлени замърсители и близостта на Странджа оказва голям ефект върху разнообразието на флората и фауната. На територията на общината съществуват защитени местности и природни забележителности.